/ Pågående projekt / Regional livsmedelsstrategi Östergötland

Projekt

Regional livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

Regeringen har sjösatt en nationell livsmedelsstrategi för att se till att svensk mat blir mer konkurrenskraftig, skapar hållbar tillväxt, jobb och värden för hela samhället.

I april 2017 tog regionfullmäktige i Östergötland beslutet om en regional livsmedelsstrategi som nu ska sättas i verket. Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera och verkställa den regionala livsmedelsstrategin, med målet att öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland.

Vreta Kluster har uppdraget att koordinera arbetet för den regionala livsmedelsstrategin i Östergötland. Tillsammans verkar vi för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och utveckling i livsmedelssektorn.

Fokusområden inom den regionala livsmedelsstrategin Östergötland:

Östergötlands livsmedelsstrategi har fyra fokusområden. De är mycket viktiga och har stor betydelse för Östergötlands utveckling. Fokusområdena är:

Kund och konsument

 • Konsumtion av regionalt producerade livsmedel är förutsättningen för att det ska finnas avsättning för produktionen.
 • Kommunikation och kunskap mellan värdekedjans aktörer är bristfällig. Matchningen mellan behov och möjlighet att få fram rätt råvara i rätt tid är akut.
 • Kunder och konsumenters kunskap om svenska mervärden är avgörande för en ökad efterfrågan.
 • Intresset för svenskt och närproducerat är stort och det behövs gemensamma satsningar för att möta efterfrågan.

Konkurrenskraft

 • Branschens konkurrenskraft är avgörande för en fortsatt produktion av livsmedel i Östergötland.
 • Lönsamheten är idag generellt sett låg. Branschen har låg attraktionskraft och det behövs fler unga lantbruksföretagare.
 • Alla parter och intressenter i livsmedelssektorn måste se potentialen och anta ett tillväxtfokus.

Offentlig upphandling

 • Den offentliga marknaden gör inköp till tre miljoner måltider per dag till ett värde av 30 miljarder per år. Inköp till storkök innebär stor potential att göra skillnad för enskilda producenter och leverantörer för den regionala ekonomin. Livsmedelsstrategin syftar till att öka produktionen och konsumtionen av det som produceras med avsikt att öka landets självförsörjningsgrad.
 • Marknaden präglas av ett fåtal stora leverantörer medan köparsidan är ett stort antal upphandlande myndigheter vilka i allt högre utsträckning söker lokalproducerade livsmedel, men framförallt svenskproducerade- av svenska råvaror.

Trygghet

Krisberedskap
 • Den svenska självförsörjningsgraden sjunker och det finns idag ingen målsättning för Sveriges livsmedelsproduktion. Det finns heller ingen myndighet med samlat försörjningsansvar.
 • Sverige har inte något beredskapslager och inte något civilförsvar. Om landet isoleras, om transportsystemet inte fungerar eller om det saknas fossil energi kommer det att saknas tillgång på mat efter mycket kort tid.
Antibiotikaresistens och livsmedelssmittor
 • Användningen av antibiotika för djur i Sverige är internationellt sett låg och det svenska antibiotikaresistensläget är gynnsamt. Det goda läget är resultatet av många års arbete med fokus på att förebygga sjuklighet.
 • Antibiotika i rent tillväxtökande syfte förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. I många andra länder är sådan användning fortfarande tillåten.
 • Mat producerad i Sverige bidrar till minskad risk för antibiotikaresistens och livsmedelssmittor.

 

Nationell livsmedelsstrategi:

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin här

 

Mer information:

Håll dig uppdaterad om aktiviteter som sker runt om i Östergötland för att uppfylla målen i Östergötlands livsmedelsstrategi, genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev här. 

I ett nytt projekt arbetar Vreta Kluster tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, LRF Östergötland och Östgötamat, för att förstärka våra gemensamma kommunikationsinsatser kring vad som görs för att bidra till att uppfylla målen i livsmedelsstrategin. Här kan du läsa mer om det projektet: Gemensam kommunikationsplattform för att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin.

 

Initiativtagare:

Fler projekt