/ Pågående projekt / Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

Projekt

Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

Projektet syftar till att stärka företag i att implementera olika typer av cirkulära lösningar samt att ohållbara material ersätts med mer hållbara material som innebär att företagen blir mer hållbara, mer lönsamma och mer resilenta mot omvärldsförändringar.  Utmaningarna kan finnas i klimatförändringarna, men också de geopolitiska strömmar som innebär olika typer av osäkerheter för företag, inte minst vad gäller leveranser av komponenter och insatsmaterial.  

Målgruppen är primärt företag som har en verksamhet som genererar restströmmar, eller där andra företags restströmmar skulle kunna utgöra en insatsvara i den egna verksamheten. Målgruppen är också företag som vill byta ut en i dag ohållbar komponent mot en hållbar dito, exempelvis med bas i bioråvara. Arbetssättet kommer bland annat att bestå av olika typer av kunskapshöjande insatser samt nätverksfrämjande aktiviteter.

Syfte och mål:

Den förändring som detta ska bidra till är att företagen genomför omställningsarbete i sina verksamheter, med utgångspunkt från den kunskap och de verktyg som projektet genererar. Målet är också att stödstrukturerna vid projektets slut fått tillgång till nya verktyg kopplat till cirkulära affärsmodeller så att projektet i sin helhet blir strukturpåverkande och bidrar till verkligt långsiktiga resultat.

 

Detaljer

Projektnamn:

Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

Finansiärer:

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektägare:

Energikontoret, Region Östergötland

Projektdeltagare/samverkansparter:

Energikontoret Östergötland/Region Östergötland, Vreta Kluster, Region Örebro län, Cleantech Östergötland och Innovative Materials Arena, IMA.

Projekttid:

23-09-01- 27-08-31

Fler projekt