/ Avslutade projekt / Värmeväxlare och cirkulationsfläktar i fjäderfästall för bättre arbetsmiljö och djurhälsa

Projekt

Värmeväxlare och cirkulationsfläktar i fjäderfästall för bättre arbetsmiljö och djurhälsa

För många äggproducenter är det en stor utmaning att få till ett bra stallklimat i sina stallar med låga nivåer av ammoniak, framför allt när det är kallt och fuktigt utomhus. Allt fler äggproducenter visar därför intresse för att installera tillskottsvärme i form av värmeväxlare för att få bukt med problemen. En värmeväxlare tar vara på värmen som finns i den luft som går ut från stallet och kan därmed göra att luften som går in i stallet kan hålla en högre temperatur, vilket kan ge ett bättre klimat i stallet. En annan åtgärd som många producenter har gjort, eller funderar på att göra, är att installera cirkulationsfläktar. Cirkulationsfläktar är en sorts frihängande fläkt som kan sättas in i stallen för att öka luftrörelserna vilket också uppges leda till bättre klimat i stallet.

Syfte och mål

Hur värmeväxlare och cirkulationsfläktar egentligen bör användas och hur de påverkar klimatet är dock fortfarande lite oklart. Därför efterfrågas mer information. Syftet med det här projektet var därför att utvärdera hur dessa metoder kan användas för att förbättra klimatet i fjäderfästallar och bidra till bättre arbetsmiljö, djurhälsa och lönsamhet samt minskad miljöpåverkan. Målet var att testa och utvärdera effekten på stallklimatet vid användning av värmeväxlare och cirkulationsfläktar och att kartlägga erfarenheter, uppfattningar och användningsrutiner från producenter som redan har värmeväxlare och cirkulationsfläktar i sina värphönsstall.

Projektets utfördes i flera olika steg. Först gjordes en kunskapsinhämtning i form av intervjuer med återförsäljare av värmeväxlare och cirkulationsfläktar. Även intervjuer med äggproducenter som redan installerat någon av de två metoderna i sina stallar gjordes. Detta gjordes för att samla in information kring befintliga sätt att hantera värmeväxlare och cirkulationsfläktar och att ta reda på hur äggproducenterna upplever deras effekt på stallklimatet. Därefter genomfördes praktiska fältstudier med värmeväxlare respektive cirkulationsfläktar för att testa och utvärdera de två metodernas påverkan på stallklimatet samt testa effekten av olika inställningar och placeringar.

Fältstudierna visade att genom att placera cirkulationsfläktarna på hög höjd under taket och genom att köra dem med femminutersintervall uppnåddes bäst effekt på klimatet för det stall som ingick i studien. Fältstudierna visade även att placeringen av värmeväxlarens inluft och tillhörande cirkulationsfläktar har betydelse för att växlarna ska kunna uppnå optimal effekt. För det stall som undersöktes i studien gav placering i stallens mittgångar samt med fläktarna placerade nära taket bättre effekt jämfört med då inluft och fläktar var placerade i yttergångarna. Med denna placering bars luften runt mer effektivt i hela stallutrymmet vilket gav ett jämnare luftflöde och bättre stallklimat. Eftersom det här inte är de vanliga sätten att använda och placera vare sig cirkulationsfläktar eller värmeväxlare rekommenderas fortsatta diskussioner och undersökningar inom området.

Sammantaget visade resultaten i projektet att både cirkulationsfläktar och värmeväxlare bidrar positivt till ett bättre stallklimat med jämnare luftkvalitet och temperatur. Båda metoderna uppgavs även av producenterna ge lägre ammoniaknivå och torrare ströbäddar, vilket kunde bekräftas i den praktiska studien med värmeväxlare men inte för cirkulationsfläktarna i denna studie. Cirkulationsfläktarna visade däremot potential att kunna användas för att minska mängden golvägg och motverka värmestress varma sommardagar. Projektet visade dock att metoderna sannolikt kan optimeras på många gårdar. Ofta installeras och nyttjas cirkulationsfläktar, och till viss del även värmeväxlare, på rutin. Genom att prova olika inställningar och optimera placeringen av fläktarna eller värmeväxlaren är det troligt att många producenter ytterligare kan förbättra deras effekt på stallklimatet men även sänka driftskostnaderna. Detta skulle därmed ytterligare kunna förbättra både djurhälsa, arbetsmiljö och lönsamhet men även bidra till minskad miljöpåverkan.

Projektrapport:

Projektrapport – Värmeväxlare och cirkulationsfläktar i fjäderfästall

Projektrapporter från delstudierna i projektet:

Projektrapport för delstudie – Intervjustudie om cirkulationsfläktar

Projektrapport för delstudie – Intervjustudie om värmeväxlare (från SLF-projektet)

Projektrapport för delstudie – Cirkulationsfläktars funktion och placering

Projektrapport för delstudie – Värmeväxlares funktion och placering

Informationsblad med kortfattad text om resultaten i projektet:

Informationsblad – Cirkulationsfläktar

Informationsblad – Värmeväxlare

Detaljer

Projektnamn:

Värmeväxlare och cirkulationsfläktar i fjäderfästall för bättre arbetsmiljö och djurhälsa

Finansiärer:

Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Malin Alm

Projektparter:

Vreta Kluster

Projekttid:

210401 – 221130

Fler projekt