fbpx

  • Press

Nytt projekt ska få små livsmedelsproducenter att växa

Om små livsmedelsproducenter som använder svenska råvaror växer, stärks den svenska matproduktionen. Nu startar ett nytt projekt i Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland för att öka tillväxten hos små och medelstora livsmedelsföretag. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Sörmland, Region Örebro, Region Västmanland och Region Östergötland.

För ska Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel öka och den inhemska produktionen av mat öka, behöver fler använda svenska och lokala råvaror. Det gäller inte minst de livsmedelsproducerande företag som förädlar råvarorna. En ökad förädling av livsmedel lokalt och regionalt ger också de lokala odlarna större möjligheter till avsättning för sina produkter. I projektet ”Affärs- och tillväxtkraft i Östra Mellansverige” ska åtta företag i förädlingsledet, från Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland, nu få hjälp och stöd att växa med skräddarsydda insatser.

- Vi vill bidra till att små och medelstora livsmedelsproducenter som använder lokalt och svenskt producerade livsmedel växer. Lyckas vi med det ökar vi svensk matproduktion och stärker lönsamheten för företagen, säger Henrik Wemmert, Vreta Kluster.

- En förstudie till projektet visade att fyra av tio tillfrågade företag saknade ambitioner att växa, säger Johan Varenius, Agro Sörmland. Här behöver vi se hur vi kan skapa förutsättningar och en vilja hos livsmedelsproducenterna att utveckla sina företag. Det handlar om att ta reda på vad företagen har för behov och sedan stötta dem med rätt insatser.

Målet med projektet är att testa arbetssätt för affärsutveckling som integrerar innovation, kapital, hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Det ska vara en bred mix av deltagande företag med kvinnliga och manliga företagsledare, även med annan bakgrund än svensk.

- Vi kommer att söka upp lämpliga företag, men är man intresserad får man gärna kontakta någon av oss, säger Claes Nelander på Agro Örebro. Vi kommer sedan att göra en omfattande analys av företagen för att vi ska kunna möta de enskilda företagens behov.

I projektet ska man också samarbeta med de regionala främjarsystemen för att undersöka hur företagen kan få stöd den vägen.

- Genom de här samarbetena med olika aktörer inom främjar- och innovationsstödsystemen, hoppas vi kunna ge dem en ökad kunskap och förståelse för vilka behov av stöd livsmedelsproducenter verkligen har, säger Marit Wirén Toll, Agro Västmanland. Det är viktigt för att kunna utveckla kontinuerliga stöd anpassade för just denna bransch.