/ Event / Hur kan regelverk och kontroller bli mer ändamålsenliga ur ett företagarperspektiv?

Event

Hur kan regelverk och kontroller bli mer ändamålsenliga ur ett företagarperspektiv?

31 maj, 09:00–14:00

Slätten, Vreta Kluster

31

maj

Företagens regelbörda och administrativa kostnader måste begränsas. Så står det i direktivet till regeringens särskilda utredare Magnus Oscarsson, som ska se över hur den offentliga kontrollen av livsmedelskedjan inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter, organiseras och finansieras. Utredningen ska redovisas den 21 mars 2025. Som ett led i utredningsarbetet arrangeras detta seminarium på uppdrag av utredaren, med syfte att samla lantbrukare, företagare, rådgivare, handläggare och tjänstepersoner för en dialog kring hur en förbättrad kontrollorganisation och service skulle kunna underlätta företagens verksamhet och fortsatta överlevnad.

Ur direktivet: ”Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter i så stor utsträckning som möjligt. På så vis stärks svenska företags konkurrenskraft. Livsmedelskedjans aktörer efterfrågar generellt sett färre, men också enkla och tydliga, regler för att kunna vara konkurrenskraftiga såväl i en nationell som i en internationell kontext. Det finns behov av en likvärdig och rättssäker tillämpning av regler där regelförenkling, företagsperspektiv i tillämpningen av lagstiftningen, flexibilitet och samverkan med branschen är viktiga komponenter. Vid sidan om reglernas utformning är framför allt myndigheternas bemötande och service gentemot näringslivet viktigt för den upplevda regelbördan.”

Detaljer

Datum

31 maj, 09:00–14:00

Plats

Slätten, Vreta Kluster

Arrangör

LRF och Vreta Kluster

Läs mer och anmäl dig här!

Kommande event