/ Avslutade projekt / Tjänstedesign – framgångsrik bemanning för livsmedelsproducerande företag

Projekt

Tjänstedesign – framgångsrik bemanning för livsmedelsproducerande företag


Många livsmedelsproducerande företag vill accelerera och ta sin verksamhet till nya höjder. En sådan ambition ställer högre krav på att företag aktivt arbetar strategiskt och långsiktigt med sin kompetensförsörjning – något som är extra utmanande för små och medelstora företag.  

Svenskt näringsliv rapporterar att 99 procent av alla företag som finns i Sverige är små eller medelstora företag. Oavsett bransch möter dessa företag liknande utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. De saknar ofta effektiva processer inom HR, har svårt att rekrytera arbetskraft och planera för kompetensförsörjning. Dessa utmaningar har konstaterats av Tillväxtverket inom Nyindustrialiseringsstrategin Smart Industri. Det finns alltså ett behov av affärsutvecklingsprogram och coachningsinsatser som ökar kunskapen om strategiskt kompetensförsörjningsarbete inom företagen.

Inom ramarna för Östergötlands regionala livsmedelsstrategi

På uppdrag av region Östergötland bedriver Vreta Kluster ett arbete för att underlätta implementering av en regional livsmedelsstrategi som i stora drag överensstämmer med den nationella strategin. Dessa belyser vikten av tillväxt hos företag inom livsmedelskedjan. En grundförutsättning för tillväxt är att rätt kompetens ska finnas inom företaget. Den nationella livsmedelsstrategin konstaterar att det ska vara enkelt för företagen att rekrytera samt utveckla personal.

Nya metoder och verktyg för kompetensförsörjning  

I uppdraget med att implementera den regionala livsmedelsstrategin finns ett delmål som konstaterar att Vreta Kluster ska vara ett kunskapscentrum för affärsutveckling inom de gröna näringarna. Genom detta projekt kommer Vreta Kluster att ta fram metoder och verktyg som riktar sig mot livsmedelsproducerande företag. Dessa metoder och verktyg ska få livsmedelsproducerande företag att intressera sig för samt se värdet av att arbeta med kompetensförsörjning. Metodiken som används under projektets gång heter Tjänstedesign som innebär att en pilot testats och utvärderas. Resultatet ska sedan kunna användas i Vreta Klusters, men även andra aktörers verksamheter. Arbetet inom projektet involverar därmed följande mål:

  • Involvera tio företag i projektet
  • Testa och utvärdera minst två arbetssätt med metoden Tjänstedesign eller motsvarande
  • Ta fram material för de metoder som fungerar

Detaljer

Projektnamn:

Tjänstedesign av kompetensförsörjning för livsmedelsproducerande företag

Finansiärer:

Huvudfinansiär är Tillväxtverket. Projektet är medfinansierat av Region Östergötland

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Elin Leidstedt

Samverkanspartners:

Östgötamat, Region Östergötland

Projekttid:

2022-03-01 – 2023-08-31

Fler projekt