/ Avslutade projekt / Teknikpark som resurs för lantbruksinnovation – ett delprojekt inom Agtech2030

Projekt

Teknikpark som resurs för lantbruksinnovation – ett delprojekt inom Agtech2030

Målet i detta projekt är att identifiera ett antal behov som skulle kunna tillgodoses med ny teknik som ännu inte fått spridning i lantbruket, bl.a. genom att tillämpa IoT Worlds metod för ”open innovation”.

Det finns en rad tekniklösningar som skulle kunna komma till nytta för lantbruket men som ännu inte har hittat in till lantbrukets värld eller fått betydande spridning. Vidare finns en mängd teknik vars utveckling eller användning är i sin linda och som har stor framtidspotential. Samtidigt med detta finns en hel del behov som ännu inte har någon teknisk lösning. I detta projekt vill vi koppla samman aktörer med tekniklösningar å ena sidan med aktörer som har behov i lantbruket å andra sidan, för att skapa nytta för lantbruksnäringen.

Syfte och mål

Målet är att i detta korta projekt identifiera ett antal behov som skulle kunna tillgodoses med ny teknik som inte fått spridning i lantbruket. Målet är också att identifiera ett antal användningsområden för existerande teknik som återfinns i en teknikpark eller dess nätverk.

Det innovativa i projektet har dels att göra med hur processerna i projektet designas, dels att göra med de lösningar som kommer att utvecklas och förhoppningsvis vinna insteg. Att applicera IoT Worlds metod för ”open innovation” på lantbruk är en innovativ komponent i processen.

Projektet genomförs i samarbete mellan Linköpings Science Park, Linköpings universitet och Vreta Kluster.

Detaljer

Projektnamn:

Teknikpark som resurs för lantbruksinnovation

Finansiärer:

Agtech 2030, som är finansierat av Vinnova

Projektägare:

Linköpings universitet

Projektledare:

Daniel Kullgard, Linköpings Science Park

Projektparter

Linköpings Science Park, Linköpings universitet, Vreta Kluster

Projekttid:

220101 – 220630

Fler projekt