/ Pågående projekt / SustAinimal- ett kunskapscentrum för djurens framtida roll i livsmedelssystemet

Projekt

SustAinimal- ett kunskapscentrum för djurens framtida roll i livsmedelssystemet

SustAinimal är en centrumbildning som skall arbeta med att identifiera produktionsdjurens roll för ökad, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige, i ett brett partnerskap mellan akademi, näringsliv och organisationer.

Djurens funktion för livsmedelsproduktion är främst att omvandla växter och växtdelar som människor inte kan eller vill äta till livsmedel med högt näringsvärde. Dessutom bidrar djur med gödsel och ekosystemtjänster som biologisk mångfald och attraktiva landskap. Djuren har också negativ inverkan på miljö och klimat och allt fler konsumenter uttrycker oro för djurens välfärd. Forskare och näringsliv har i många år fokuserat på att minska den negativa inverkan från djurhållningen. Modeller för att skatta effekter av djurhållningen utvecklas och förbättras kontinuerligt men det råder brist på studier som genom faktiska mätningar bekräftar att modellerna stämmer och det är en stor utmaning att väga samman för- och nackdelar. Dessutom skiljer förutsättningar för livsmedelsproduktion mellan olika delar av Sverige och det är sannolikt att djurens roll i framtida livsmedelssystem också varierar mellan regioner.

Syfte och mål

SustAinimal kommer analysera scenarion för livsmedelssystem i tre regioner från norr till söder. Djurens bidrag kommer utvärderas både avseende nettoproduktion av livsmedel, ekosystemtjänster och kapacitet att leverera livsmedel i händelse av kris. Målsättningen är att sammanföra många olika kompetenser och kunna ta ett helhetsgrepp på dessa komplexa frågor. Nästan 25 procent av svensk jordbruksmark används till mjölkkor, de har därför en tydlig roll i SustAinimal.

Centrumbildningen knyter an till och ökar värdet av angränsande satsningar som Mistra Food Futures, Mistra Environmental Communication och AgTech2030 samt många pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom akademi, näringsliv, organisationer och myndigheter. Kunskapsutbyte och kompetensbyggande har stort utrymme i centrumbildningen. Exempel på kompetenser är ekologi, växtodling, husdjursvetenskap veterinärmedicin, livsmedelsvetenskap, hållbarhetsbedömning, systemvetenskap, digitalisering, landskapsplanering och ekonomi. Biologisk mångfald, digitalisering, förändringsprocesser och policy samt komplexa hållbarhetsbedömningar har stort fokus.

Sveriges Lantbruksuniversitet leder centrumbildningen tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Andra ingående parter är Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött och Svenska Vallföreningen.

Detaljer

Projektnamn:

SustAinimal – en centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem

Finansiärer:

FORMAS

Projektägare:

Sveriges lantbruksuniversitet

Projektledare:

Sigrid Agenäs, Sveriges lantbruksuniversitet

Projektparter

Centrumbildningen leds av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, och koordineras av Vreta Kluster. Andra ingående parter är Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött och Svenska Vallföreningen.

Projektdeltagare från Vreta Kluster:

Helene Oscarsson

Projekttid:

201201 – 241130

Projekthemsida:

Fler projekt