/ Pågående projekt / SLU Welfare- Förbättrad djurvälfärd med lägre ammoniak i fjäderfästallar

Projekt

SLU Welfare- Förbättrad djurvälfärd med lägre ammoniak i fjäderfästallar

Målet med detta projekt är att utvärdera alternativa strömaterial och fodersammansättningar som två olika strategier för att minska ammoniakhalten i luften i fjäderfästallar, och därmed åstadkomma en bättre miljö för såväl hönor som djurskötare.

Allt fler hönor i Sverige hålls frigående och tillgången till en stor ströad golvyta ökar möjligheterna för hönan att utföra födosöksbeteenden som att picka, krafsa och även sandbada. Men ströytan medför även nackdelar i form av högre halter av ammoniak och damm i luften. Ammoniak uppkommer av att gödsel i ströbädden blir kvar i stallet och bakterier bryter ner kväve i gödseln till ammoniak. Störst nedbrytning sker när ströbädden har högt pH, är lagom fuktig, temperaturen hög och hönans gödsel innehåller mycket kväve. Ammoniak är en ohälsosam gas och höga nivåer ger bland annat skador i luftvägarna hos såväl människor som fjäderfän, vilket i sin tur ökar mottagligheten för sjukdomar. För att skydda fjäderfän och djurskötare får luften i fjäderfästallar endast undantagsvis överskrida 10 ppm ammoniak. Under stor del av året fungerar det bra att ventilera ut ammoniak och på så vis hålla nivåerna under gränsvärdet, även om det i ett större perspektiv inte är bra för miljön eftersom ammoniak leder till försurning av sjöar och vattendrag. I vårt klimat med perioder med lägre utomhustemperatur i kombination med hög luftfuktighet under höst och vinter, är det för många äggproducenter med frigående hönor en utmaning att hålla ammoniakkoncentrationen under gränsvärdet

Syfte och mål

Målet med detta projekt är därför att utvärdera alternativa strömaterial och fodersammansättningar som två olika strategier för att minska ammoniak i fjäderfästallar. Projektet genomförs med en förstudie på strömaterial samt två studier med värphöns. I första studien med värphöns utvärderas torv, biokol samt tillsats av mikroorganismer till ströbädden och i den andra studien utvärderas sänkt råproteinhalt med tillsats av flera syntetiska aminosyror alternativt fiber till foderstaten. I försöken studeras förutom ammoniakavgång, hönans användande av ströbädden, befjädring, hur trygga hönorna är i sin miljö med ett så kallat novel object test, äggproduktion samt mikrobiotans sammansättning i såväl ströbädd som tarminnehåll.

Detaljer

Projektnamn:

Förbättrad djurvälfärd med lägre ammoniak i fjäderfästallar

Finansiärer:

Formas

Projektägare:

Sveriges lantbruksuniversitet

Projektledare:

Helena Wall

Projektparter:

SLU, RISE, Vreta Kluster

Projektdeltagare från Vreta Kluster:

Malin Alm

Projekttid:

220101 – 251231

Fler projekt