/ Avslutade projekt / Skogsstrategi – Evenemang

Projekt

Skogsstrategi – Evenemang


I detta projekt planeras och genomförs en serie evenemang med syfte att sammanföra målgrupper som annars inte möts, för att skapa dialog och möjliggöra samverkan i linje med det nationella skogsprogrammets vision.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att dela ut medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för dess fem fokusområden. Skogsprogrammets vision är: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

De fem fokusområdena är:

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
  2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
  4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete
  5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Insatserna ska skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter, som är verksamma på regional nivå och som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att planera och genomföra en serie evenemang, med syfte att sammanföra målgrupper som annars inte möts, för att skapa dialog och utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer. Evenemangen är verktyg för att bygga nätverk och relationer mellan olika kunskapspersoner och intressenter, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog för att bidra till skogsprogrammets genomförande. Ämnesområdena väljs ut för att tilltala olika målgrupper, och fokusera på olika ämnesområden inom fokusområdena.

Detaljer

Projektnamn:

Skogsstrategi – Evenemang

Finansiär:

Skogsstyrelsen

Projektägare:

Länsstyrelsen

Projektledare:

Catharina Marklund, Länsstyrelsen

Projektdeltagare från Vreta Kluster:

Henrik Wemmert

Projektparter:

Länsstyrelsen, Vreta Kluster

Projekttid:

210920 – 221231

Fler projekt