/ Avslutade projekt / Nutrinflow

Projekt

Nutrinflow


Väl fungerande dränering är en förutsättning för bra skördar och en effektiv jordbruksproduktion. På dränerade åkrar får växternas rötter god tillgång till syre och marken ger bra bärighet åt jordbrukets maskiner.

Vissa jordar är naturligt dränerande, men mer än hälften av Sveriges åkermark är beroende av olika typer av markavvattning som dräneringsrör, diken och invallningar.

Systemen spelar en viktig roll för jordbruksmarkens bördighet men även för den naturliga reningen av kväve och fosfor. En dåligt fungerande dränering kan ge växtnäringsförluster och därmed bidra till övergödning av Östersjön.

Bättre dränering – mindre läckage

Många av dräneringssystemen på jordbruksmark i Sverige, Finland och de baltiska länderna är gamla och behöver renoveras. I Sverige uppger lantbrukarna att en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras.

Projektet Nutrinflow ska visa hur en innovativ vattenförvaltning i jordbrukslandskapet kan utformas på ett sätt som minskar förlusterna av växtnäring. Samtidigt ska också jordbrukets lönsamhet behållas och landskapets naturkvaliteter stärkas.

Genom erfarenhetsutbyte, workshops och lokalt engagemang ska projektet ta fram nya, innovativa lösningar och sprida kunskap om dessa. Det kan handla om klassiska dräneringslösningar som öppna diken och täckdikning, men även tvåstegsdiken, metoder för dikesrensning och om strategier som även innefattar våtmarker och skyddszoner.

I projektet ingår fyra pilotområden, två i Lettland, ett i Lovisa i södra Finland, och ett i Östergötland – Vadsbäcken i Norrköpings kommun. Här ska markägare och övriga intressenter diskutera sig fram till bra åtgärder, gärna innovativa, som sedan genomförs i området. Tillsammans med de åtgärder som genomförs i Finland och Lettland blir de goda exempel i arbetet med att förbättra Östersjöns vatten.

Detaljer

Projektägare:

ProAgria, Finland

Projektdeltagare:

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Länsstyrelsen i Östergötland
Norrköpings stad
Zemgale Planning Region, Lettland
Union Farmers´ Parliment, Lettland
Latvia University of Agriculture, Jelgava Local Municiplaity, Lettland
Lovisa stad, Finland,
Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Finland
Vreta Kluster

Projektledare:

JTI, delprojektledare Sverige

Finansiär:

EU

Projekttid:

2015-09-01 – 2019-02-28

Fler projekt