/ Avslutade projekt / Naturbeteskött

Projekt

Naturbeteskött


Linköpings kommun arbetar ambitiöst med naturvärden och biologisk mångfald i landskapet, av särskild betydelse är arbetet för att bevara de nationellt värdefulla eklandskapen i Tinnerö och övriga delar av kommunen och strandängarna vid Roxen. Många rödlistade arter finns enbart i sådana naturbetesmarker såsom de kommunala ansvarsarterna dårgräsfjäril, trumgräshoppa och rödspov.

Dessa arter är helt beroende av att markerna hålls öppna och inte buskar igen annars försvinner de snabbt. Förlusten av biologisk mångfald är ett av våra största miljöproblem och just de hävdade betesmarkerna hotas av brist på lantbrukare med intresse för att hålla betesdjur. Två tredjedelar av eklandskapen har redan vuxit igen pga. brist på betesdjur. Betesdrift är det enda uthålliga sättet att bevara dessa biologiskt och kulturhistoriskt mycket värdefulla marker för framtida generationer.

Syftet med förstudien och pilotstudien är att skapa ett ursprungsmärkt naturbeteskött från Linköping som görs tillgängligt för konsumenter och därmed öka arealen hävdad naturbetesmark, öka medvetenheten om biologisk mångfald och skapa flera lokala arbetstillfällen.

Dokument:

Slutrapport_Naturbetskott_fran_Linkoping

Naturbeteskott_trycksaker

Detaljer

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektdeltagare:

Östgötamat
Naturbeteskött i Sverige Ideell Förening
Vreta Kluster

Projektledare:

Louise Ridderström, vd Östgötamat

Finansiär:

Linköpings Kommun

Projekttid:

2016-01-09 – 2016-12-31

Fler projekt