/ Pågående projekt / Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning

Projekt

Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning

Inom svensk äggproduktion är höga ammoniakhalter i stalluften den största miljömässiga utmaningen. Problemet med ammoniak är störst i frigående system där hönornas gödsel hamnar i ströbädden. För många äggproducenter med dessa system är det idag en svårighet att klara gränsvärdet på 10 ppm ammoniak, framför allt under höst och vinter. Ammoniak uppkommer då bakterier bryter ner kväveföreningar i gödseln till ammoniak. En hög halt av råprotein i fodret och därmed kväve i gödseln ökar risken för att ammoniak bildas. Däremot är det bevisat att fibrer i fodret kan minska ammoniakavgången genom att mer kväve omvandlas till mikrobiellt mer stabilt protein samt genom att stimulera produktion av flyktiga fettsyror vilka kan sänka pH i gödseln.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utvärdera om ammoniakavgången från ströbädden i värphönsstall kan reduceras genom anpassade nivåer av råprotein, aminosyror och olöslig fiber i fodret.

Projektet kommer att genomföras i två steg. I det första steget sker en kartläggning av lösliga och olösliga fibrer i svenska standardfoder för värphöns. I steg två kommer vi i en utfodringsstudie med värphöns att testa om sänkt råproteinhalt tillsammans med en ökad andel syntetiska aminosyror och olöslig fibrer kan sänka ammoniakavgången utan negativa effekter på äggproduktion, dödlighet eller befjädring.

Då höga ammoniakhalter är ett problem för såväl den sociala som miljömässiga hållbarheten i äggproduktionen är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska problemen. De åtgärder som föreslås i detta projekt kan börja tillämpas omgående om de visar sig effektiva.

Detaljer

Projektnamn:

Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning

Finansiärer:

Lantmännens Forskningsstiftelse

Projektägare:

SLU

Projektledare:

Emma Ivarsson, SLU

Projektparter:

SLU, RISE, Vreta Kluster

Projektdeltagare från Vreta Kluster:

Malin Alm

Projekttid:

2022 – 2025

Fler projekt