/ Avslutade projekt / Kunskapsuppbyggnad och utbildning om tredjepartscertifiering av lokala varumärken för offentlig upphandling av livsmedel

Projekt

Kunskapsuppbyggnad och utbildning om tredjepartscertifiering av lokala varumärken för offentlig upphandling av livsmedel


Projektet ska undersöka förutsättningarna för att tredjepartscertifiera ett lokalt varumärke för livsmedel. Genom tredjepartscertifieringen öppnas en ny möjlighet för att man i den offentliga upphandlingen skall kunna handla upp lokalt producerade livsmedel utan att tumma på regelverket.

Detta skall ske genom att en certifieringsorganisation tar fram kunskap om hur ett certifieringssystem bör vara utformat, sen arrangeras utbildningar för företag och offentliga upphandlare om systemets uppbyggnad. Finns det ett intresse hos parterna kan föreningen Östgötamat med ca 100 företag som ägare utveckla certifieringssystemet och kommunerna kan använda varumärket som kriterium i upphandlingar för att köpa lokalt producerade och förädlade livsmedel.

En ändring i EU lagstiftningen innebär en möjlighet att förenkla offentlig upphandling av lokalt producerade livsmedel. Genom att tredjepartscertifiera regionalt kopplade varumärken kan kommuner använda lokala varumärken som kriterium vid upphandlingar. Detta leder till en enklare och kortare väg för lokalt producerad mat i den offentliga måltiden. En ökad upphandling av lokalt producerade livsmedel har länge varit en önskan i den offentliga måltiden, hos offentliga upphandlare och bland politiker. Komplexa upphandlingssystem, hämmande lagstiftning och oförmåga hos de olika aktörerna har dock inneburit en tröghet att komma framåt. Trots detta finns det exempel på upphandling av varor där det finns system som fungerar, utmärkande för detta är att ansvaret ligger på ”någon annan”. Ett exempel är upphandlingen av ekologiska produkter. Här har volymökningen varit markant och har utvecklats enormt mycket. I dessa upphandlingar räcker det att sätta kriteriet KRAV/Eu Certifierat för att kunna utesluta övriga produkter. Vid upphandling av lokalt producerade produkter har man hittills inte fått ställa geografiska krav som kriterium. Nu har den nya EU lagstiftningen gett en möjlighet som inte tidigare provats i sammanhanget, i lagen om offentlig upphandling i kapitel 9 § 13 finns en öppning att man kan handla upp produkter med särskilda kriterier om det finns tydliga kriterier och dessa är certifierade av en tredjeparts aktör. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-omoffentlig-upphandling_sfs-2016-1145

 

Detaljer

Projektnamn:

Kunskapsuppbyggnad och utbildning om tredjepartscertifiering av lokala varumärken för offentlig upphandling av livsmedel

Finansiärer:

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Jesper Lindström, Temaledare, Vreta Kluster

Projektparter:

Vreta Kluster

Projekttid:

2020 februari – 2021 mars

Fler projekt