/ Avslutade projekt / Gröna synergier

Projekt

Gröna synergier


Seminarieserie inom jordbruk, skogsbruk, livsmedel, häst och företagande

Projektet gick ut på att genomföra olika seminarieserier under 2014 med fokus på olika aspekter inom teknik- och affärsutveckling inom jordbruk, skogsbruk, livsmedel, häst och företagande. Detta har lett till ökad kunskap kring gröna näringar i samhället och stimulerat utbyte av erfarenheter och kontakter mellan människor.

Varje arrangemang har haft många deltagare, från 15-80 pers per gång, och haft en bred målgrupp från såväl forskning, företag, elever, rådgivning och tjänstemän, som utbytt idéer, kunskap, erfarenheter och perspektiv.

Arbetet med temaområden vid Vreta Kluster var vid detta projekts star i uppstartsfas, och projektet har effektivt bidragit till vidareutveckling av våra tankar kring hur detta kan bedrivas i fortsättningen. Vi kommer att arbeta vidare i samma riktning för en fortsatt aktiv mötesaktivitet, och ytterligare vidareutveckla metoder och arbetssätt för att uppnå ett systematiskt utbyte mellan såväl temaledarna från olika branscher, som mellan seminariedeltagare från akademi, företag och allmänhet.

Genomförda evenemang:

 • Tema jord/skog: Obemannat flyg i jord och skog.
  Ca 80 deltagare från hela Sverige, inkl media. Ledde till 7 potentiella utvecklingsprojekt
 • Tema häst: Gödsel – outnyttjad resurs med oanade möjligheter!
  Frukostmöte riktat till hästföretagare. 15 deltagare.
 • Tema livsmedel: Effektiva arbetssätt för en regional livsmedelsstrategi.
  Lunchseminarium. 15 deltagare med bred representation.
 • Tema jord/skog/häst: Hunden som skäms – myt eller sanning.
  Den senaste forskning kring hundens beteende. Stort intresse från bred grupp – ca 70 deltagare i alla åldrar.
 • Tema företagande: Inriktning och marknad för ökad lönsamhet i trädgårdsbranschen.
  Ca 40 deltagare, framför allt företagare.
 • Tema företagande: Intiativ för en biobaserad ekonomi i Östergötland.
  Ca 25 deltagare, från bred målgrupp av företagare, forskare och tjänstemän.
 • Tema jordbruk: Är det möjligt att plocka upp fosfor från havsbotten?
  Frukostmöte, ca 15 deltagare, från rådgivning, miljöteknikföretag, avvattningsföretag.

Detaljer

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektdeltagare:

SP
LantbruksIT

Projektledare:

Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Finansiär:

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond

Projekttid:

2014-01-25 – 2014-12-31

Fler projekt