/ Pågående projekt / Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan, utveckling

Projekt

Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan, utveckling

I Sverige finns cirka 17 regionala, gröna kluster, som alla bildats på olika sätt, men som alla verkar för tillväxt och utveckling i de gröna näringarna. I detta projekt är syftet att öka samverkan och utbytet mellan de gröna klustren, och även skapa en brygga mellan denna regionala operativa nivå, och den nationella nivån. 

I Sverige finns ett antal Gröna kluster/regionala kompetens- och utvecklingscentra som arbetar med att överföra kunskap och kompetens mellan akademi och företag gentemot den regionala och lokala nivån av företagande. De har bildats ur ett regionalt behov att jobba med innovation, affärs- och teknikutveckling i gröna näringarna. Klustren har uppstått på olika sätt, t.ex. runt ett universitet, runt ett naturbruksgymnasium, eller ur ett näringslivsutvecklingsbehov och har i sina uppdrag en blandning av kunskapsuppbyggnad/ kunskapsspridning, innovation/utveckling och nätverksarbete. Uppdragen kan vara olika och de har olika finansiering och därmed olika långsiktighet i sitt agerande.  

Genom en större samordning och en stödjande funktion för och mellan de kluster som finns, skapas en möjlighet för dessa att ta sig an större frågor och arbeta med dem på bredden i stor del av landet samtidigt. Detta skulle ge synergier mellan klustren, en effektivare spridning och snabbare utväxling på nationella insatser så att kompetens och möjligheter faktisk når företagen. Dessutom kan företagens behov i sin tur bättre nå fram till akademin och till nationella beslutsfattare 

En starkare relation mellan Sveriges gröna kluster 

Syftet med projektet är att vara en brygga mellan de regionala kluster som finns spridda i landet inom de gröna näringarna, och även en brygga mellan denna regionala, operativa nivå, och den nationella. 

Detta görs genom att verka för att nationell kunskap och nationella strukturer både når och implementeras på den regionala och lokala nivån, och att kunskap och erfarenheter från den operativa lokala och regionala nivån når de nationella aktörerna. 

Projektet skall verka för spridning av kontakter (nationellt och internationellt) och för att sprida goda exempel, nya rön och metodutveckling mellan klustren. Projektet ska även möjliggöra samordning mellan klustren i aktiviteter som rör livsmedelsstrategin, självförsörjning av livsmedel.

Projektet ska arbeta för en överföring av kunskap, kompetens, nätverk, metoder och andra erfarenheter mellan nätverken i kombination med att skapa nya kontakter och kunskapsytor. 

Projektet ska arbeta med: 

  • Gemensamma nätverksträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
  • Utbyte av inbjudningar och nyhetsbrev 
  • Workshops kring metoder och arbetssätt 
  • Omvärldsbevakning för nya möjligheter i samverkan 
  • Samarrangemang av event kring gemensamma frågor, och där det är en styrka att vara fler, t.ex: krisberedskap/självförsörjning, regler och villkor, kapitalförsörjning, nya affärsmodeller

En presentation av de gröna klustren finns på Landsbygdsnätverkets hemsida.

 

Detaljer

Projektnamn:

Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling

Finansiärer:

Projektägare:

Landsbygdsnätverkets kansli

Projektledare:

Johanna Larsson, Jordbruksverket

Intressenter:

Vreta Kluster och 17 andra gröna kluster i Sverige

Deltagare från Vreta Kluster:

Projekttid:

220501-240430

Fler projekt