/ Avslutade projekt / Från gräsrotsidé till innovationsidé, steg 2 – ett delprojekt inom Agtech 2030

Projekt

Från gräsrotsidé till innovationsidé, steg 2 – ett delprojekt inom Agtech 2030

Från gräsrotsidé till Innovationsidé ger möjlighet för idérika lantbrukare att möta forskare och experter för att utifrån utmaningar i lantbruket utvärdera och utveckla en idé. Lantbrukare kännetecknas av att vara idérika och lösningsorienterade. Det krävs snabba lösningar, speciellt under intensiva perioder så som sådd och skörd, men också långsiktiga lösningar för ökad och hållbar produktion. 

Tyvärr stannar ofta idéer och lösningar inom gården av olika skäl, till exempel tidsbrist eller att man inte vet vem man ska kontakta. Idéer och lösningar med innovationspotential som skulle kunna bli en affärsidé för idébäraren och komma fler lantbrukare till del vinner alla på. Det är dock många steg i utvecklings/innovationsprocessen. 

Syfte och mål

Vi vill skapa ett arbetssätt och en modell för att lyfta dessa idéer från ”gräsrotsnivå” och underlätta för lantbrukaren att komma vidare i processen. Det handlar om att finna ”rätt insats vid rätt tillfälle”.

Projektet är uppdelat i 2 steg varav steg 1 har genomförts under år 2021 med Agro Sörmland (AS) som projektägare. Slutrapport är inlämnad daterad 2021-12-09. Under steg 1 har första delen av projektidén uppnåtts genom att skapa en brygga eller en intermediär mellan idébärare och befintligt innovationssystem (bilaga slutrapport steg 1). Intermediären består av 3 nyckelfunktioner: rekryteringsprocessen, lots/coach samt strukturerad coaching i grupp. 

Projektidén steg 1 + 2 är att designa skarpa processer inom multidisciplinära team för att idéer, utifrån utmaningar som identifierats av aktiva lantbrukare (”gräsrotsnivå”), ska kunna skalas upp till innovationsprojekt med hög relevans och nytta för näringen. 

I detta delprojekt är syftet att förbereda rekryteringen och involvera fler aktörer till steg 2 då vi skalar upp och fördjupar processerna i intermediären. 

Aktörer i detta sammanhang är dels Vreta kluster (VK) som kommer att ha en aktiv roll i steg 2, och dels olika expert- och forskningsinstitutioner/plattformar som lotsen/coachen ska ha tillgång till.

Detaljer

Projektnamn:

Från gräsrotsidé till innovationsidé – steg 2

Finansiärer:

Agtech 2030, som är finansierat av Vinnova

Projektägare:

Linköpings universitet

Projektledare:

Cilla Krantz, AgroSörmland

Deltagare från Vreta Kluster:

John-Åke Svensson, Ledarskap och utveckling Hagalund AB

Projekttid:

220201 – 220601

Fler projekt