/ Avslutade projekt / Förstudie ångmaskin

Projekt

Förstudie ångmaskin


Kan småskalig energiproduktion från biobränsle vara en möjlighet för lantbrukare att diversifiera sin verksamhet? Under 2019 genomförde Vreta Kluster tillsammans med bland annat LiU, RISE och Vreta Utbildningscenter en förstudie där förutsättningar för en demonstrationsanläggning  för småskalig energiproduktion beskrevs.

Bakgrunden är att det idag finns stora mänger biobränslen lokalt men småskalig energiproduktion har ofta låg verkningsgrad. Ett nyttjande av både el och värme från till exempel en ångmaskin ger el, men även möjlighet att värma växthus vilket avsevärt ökar energiutnyttjandet.  Det finns även ett stort behov av att öka grönsaksproduktionen i Sverige.

Projektet har haft fyra arbetsområden:

  • Del 1  – beskriver vilka småskaliga tekniska lösningar som idag finns tillgängliga på marknaden.
  • Del 2  – beskriver hur strukturen för biobränslen kan användas lokalt och hur tillgängligheten ser ut runt Vreta Kluster .
  • Del 3 – beskriver vilka möjligheter till finansiering för ett genomförandeprojekt och vad som krävs för de olika alternativen.
  • Del 4 – beskriver hur innovationsprocessen för att utveckla en demo ser ut och vilka krav som ställs i olika delar av processen.

Projektet finansierades av Jordbruksverket.

Fler projekt