/ Pågående projekt / En starkare värdekedja för vegetabiliskt protein

Projekt

En starkare värdekedja för vegetabiliskt protein

Ökad odling och konsumtion av baljväxter kan bidra till flera samhällsnyttor. Identifierade vinster kopplas till minskad klimatpåverkan, gynnande av biologisk mångfald och minskad övergödning, men även till nya affärsmöjligheter i livsmedelskedjan och positiva effekter på människors hälsa och ekonomi. 

Fördelarna med ett proteinskifte är många och väldokumenterade, men trots detta finns det en tröghet i omställningen. Odlingen av baljväxter är också relativt begränsad och sett till hela Sverige används knappt två procent av åkerarealen till sådan odling. De mest tongivande orsakerna till att produktionen inte är mer omfattande kopplas huvudsakligen till låg lönsamhet, ojämna skördar och brist på förädlingsanläggningar för att processa baljväxter (Jordbruksverket, 2022). I Östergötland finns det goda möjligheter att odla baljväxter, men trots detta användes även här (2022) endast drygt tre procent av åkerarealen till sådan odling.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för en starkare värdekedja för vegetabiliskt protein för humankonsumtion i Östergötland. I dag finns det flera glapp i värdekedjan som skulle kunna åtgärdas genom ett tätare samarbete mellan olika aktörer. I projektet kommer värdekedjan att kartläggas genom intervjuer och insamling av statistik. Därefter kommer aktörer att ges möjlighet till gemensam analys av värdekedjan och dess glapp och slutligen kommer det att formuleras handlingsplaner för hur glappen kan överbryggas och värdekedjan stärkas.

Projektets långsiktiga mål (effektmål) är:

  • Ökat värde i den regionala värdekedjan för vegetabiliskt protein för humankonsumtion.
  • Ökad lönsamhet för odlaren i odlingen av proteingrödor.
  • Ökad hållbarhet i produktionen av vegetabiliska livsmedel med ökad andel inhemsk råvara.
  • Ökad andel av vegetabiliska proteinrika livsmedel som säljs i Östergötland baseras på inhemsk råvara.

Projektets kortsiktiga mål (projektmål) är:

  • Ökad kunskap om värdekedjan för vegetabiliskt protein för humankonsumtion i Östergötland.
  • Ökad kunskap om vilka ”glapp” som finns för en stark värdekedja.
  • Handlingsplan för aktörer i värdekedjan hur dessa ”glapp” kan överbryggas och värdekedjan stärkas.

Detaljer

Projektnamn:

En starkare värdekedja för vegetabiliskt protein

Finansiärer:

Stiftelsen Lantbruksforskning

Projektägare:

Vreta Kluster AB

Samverkanspartners:

SLU, Lovang Lantbrukskonsult AB, Hushållningssällskapet

Projekttid:

April 2023- maj 2025

Fler projekt