/ Avslutade projekt / Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning

Projekt

Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning


I detta projekt skapade åtta livsmedelsproducerande företag handlingsplaner för vad som krävdes för att de skulle växa, och hur främjarsystemet kan bidra. Dessutom skulle både främjarsystemet och externa investerare lära sig mer om de livsmedelsproducerande företagen, för att bättre kunna samverka kring näringslivsinsatser och investeringar. Allt för att stödja tillväxt i de gröna näringarna i Östra Mellansverige.  

Under 2021 genomfördes två förstudier bedrivits kopplade till tillväxt och utveckling av Livsmedelssystemet – Förstudien FoodÖMS och förstudien Investeringskapital till livsmedelssystemet, i samarbete mellan Vreta Kluster, AgroÖst, AgroÖrebro, Länsstyrelsen i Västmanland samt Agro Sörmland. 

Resultaten visar på behovet av stöd för att utveckla livsmedelsproducerande företag för att främja tillväxt i företagen för att på så sätt bidra till mer produktion och konsumtion av svenska livsmedel, exempelvis i form av kapital, men framför allt verksamhets- och affärsutveckling överlag, såsom att identifiera marknadsbehov, tillväxtambitioner och avkastning. Förstudierna visade också att främjandesystemet idag inte fullt ut är tillgängligt för och möter de livsmedelsproducerande företagens behov. 

Mål och syfte

Syftet med detta projekt var att möjliggöra livsmedelsproducerande företags tillväxt där behovsanpassat stöd skapas genom att befintligt främjarsystem kombineras med skräddarsydda insatser. 

Projektmålet var att testa ett arbetssätt för affärsutveckling där innovation, kapital, hållbarhet, jämställdhet och mångfald integreras.  Arbetssättet togs fram gemensamt, över länsgränserna, av projektets parter. Målet var att åtta företag skulle ha deltagit, att de skulle ha tagit fram en aktivitetsplan för utveckling/tillväxt och påbörjat genomförandet av aktiviteter i sin tillväxtplan.

Den primära målgruppen för projektets aktiviteter var livsmedelsproducerande SME-företag i Östra Mellansverige. Det fanns också en rad främjare som utgör målgrupp i projektet, dels andra aktörer inom innovationsstödsystemet såsom Almi, men också potentiella investerare. 

Projektet genomfördes i samarbete mellan Vreta Kluster, AgroÖst, AgroÖrebro, Länsstyrelsen i Västmanland samt Agro Sörmland.

Här berättar vi om två företag som var med i projektet:

weRefine

Charkman

 

Detaljer

Projektnamn:

Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning

Finansiärer:

Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västmanland, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Region Örebro län.

Projektägare:

AgroÖst

Projektledare:

Elisabet Ström, Priscia

Intressenter:

AgroÖst – AgroÖrebro och Agro Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland, Vreta Kluster

Projekttid:

2022-03-01 – 2023-10-31

Fler projekt