fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Workshop Skogsskadegörarnas konsekvenser - KSLA

Denna workshop är starten för KSLA:s Kommitté för skador på skog, med uppdrag att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen.

En viktig del av arbetet med att minimera negativa verkningar av skador i skogen är att uppskatta deras ekonomiska, inkl. skoglig tillväxt, ekologiska och sociala betydelse. Ett systematiskt helhetsgrepp om en sådan värdeuppskattning har egentligen inte tagits.

Syftet med workshopen är att initiera ett sådant arbete vilket omfattar identifiering av viktiga principer för värdering, huvudsakliga skadeorsaker, omvärldsspaning om erfarenheter från andra länder. Vi kommer att belysa olika konsekvenser av skadegörare på skogen, både för skogsägare och samhälle i stort. Workshopen ska ge en samlad lägesbild av de mest betydande orsakerna till skador på Sveriges skogar, med utgångspunkt från aktuella och omfattande angrepp av insekter på granskog i söder och svampangrepp i ungskogar i norr. Målet för dagen är att ge ett underlag för kommitténs fortsatta arbete.

Skador på skog som är förorsakade av vilt kommer att behandlas mer ingående vid ett senare tillfälle.

Notera att antalet platser är begränsat.

Tid: Torsdag 5 mars 2020 kl 10-15
Plats: KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm
Info och registrering:https://www.ksla.se/aktivitet/skogsskadegorarnas-konsekvenser/

Detaljer

Datum 2020-03-05
Slutar 2020-03-05