fbpx

 • Vreta Kluster

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

Regeringen har sjösatt en nationell livsmedelsstrategi för att se till att svensk mat blir mer konkurrenskraftig, skapar hållbar tillväxt, jobb och värden för hela samhället.

I april 2017 tog regionfullmäktige i Östergötland beslutet om en regional livsmedelsstrategi som nu ska sättas i verket. Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera och verkställa den regionala livsmedelsstrategin, med målet att öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland.

Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera arbetet för den regionala livsmedelsstrategin i Östergötland. Tillsammans verkar vi för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och utveckling i livsmedelssektorn.


Regional Livsmedelsstrategi Östergötland Rapport, Juni 2016

Östergötlands livsmedelsstrategi har fyra fokusområden

1. Kund- och konsument

Ökad medvetenhet om svenska mervärden genom att skapa dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbranschen och konsument.

2. Konkurrenskraft

2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter.

3. Offentlig upphandling

I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.

4. Trygghet

Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet.


Den regionala livsmedelsstrategin bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

Östergötland ska arbeta för att uppnå följande 12 mål:

 • Öka kunskapen om svenska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen, restauratören och konsumenten
 • Öka utbudet av svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten
 • Öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion
 • Samtliga aktörer med koppling till livsmedelssektorn i Östergötland har ett tydligt tillväxtfokus
 • Livsmedelssektorn är en attraktiv och välkänd näring i Östergötland
 • Vreta Kluster är ett kunskapscentrum för affärsutveckling inom de gröna näringarna
 • Region och kommuner har en antagen och kontinuerligt uppdaterad kost- måltidspolicy eller motsvarande
 • Till år 2025 upphandlas > 80 % livsmedel som är producerade i Sverige med delmål att till år 2020 upphandlas > 60 % livsmedel som är producerade i Sverige
 • Till år 2025 upphandlas > 50 % lokalproducerade livsmedel med delmål att till år 2020 upphandlas > 30 % lokalproducerade livsmedel
 • Öka kunskapen om behovet av försörjningsberedskap
 • Minska användningen av fossil energi i livsmedelskedjan
 • Öka konsumtionen av antibiotikafria livsmedel

Bakgrund

I Östergötland finns goda förutsättningar för matproduktion och förädling av mat. Konkurrenskraften i hela värdekedjan behöver dock stärkas eftersom lantbruket och livsmedelsindustrin är viktiga för Östergötlands utveckling, tillväxt och sysselsättning. Maten från Östergötland är hållbart producerad på ett sätt som är bra både för folk- och djurhälsa, aspekter som blir allt viktigare. Den regionala livsmedelsstrategin ska också bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen för att minska sårbarheten i händelse av olika kriser.

Bakgrundsdokument

pdfÖstergötlands regionala livsmedelsstrategi
pdfRegion Östergötland
pdfLänsstyrelsen

Intiativtagarare

Region Östergötland   Länsstyrelsen Östergötland