fbpx

  • Vreta Kluster

Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning

För höga halter ammoniak i stalluften, kan ge skador på luftvägarna hos såväl värphöns som djurskötare. I detta projekt undersöks om ammoniakavgången från ströbädden kan minskas genom att anpassa fodrets innehåll av råprotein, aminosyror och fibrer.

Ammoniak (NH3) är en gas som har negativ inverkan på miljön och klimatet, och som i höga nivåer kan ge skador på luftvägar hos såväl fjäderfän som djurskötare. Inom äggproduktionen är höga ammoniakhalter den största miljömässiga utmaningen. Problemet med NH3 är störst i frigående system där hönornas gödsel hamnar i ströbädden. För många äggproducenter med dessa system är det idag ett stort problem att klara gränsvärdet på 10 ppm NH3, framförallt under höst och vinter. Ammoniak uppkommer då bakterier bryter ner kväve i gödseln till NH3 och en hög halt av råprotein i fodret och därmed i gödseln ökar risken att NH3 bildas. Däremot är det visat att fibrer i fodret kan minska NH3 avgången genom att mer kväve omvandlas till mikrobiellt, mer stabilt protein samt genom att stimulera produktion av flyktiga fettsyror som kan sänka pH i gödseln.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utvärdera om ammoniakavgång från ströbädden i värphönsstall kan reduceras genom anpassade nivåer av råprotein, aminosyror och olöslig fiber i fodret, utan negativa effekter på äggproduktion, dödlighet eller befjädring. Detta testas i ett 35-veckors utfodringsförsök med värphöns vilket genomförs i samarbete mellan SLU, RISE och Vreta Kluster. Då höga ammoniakhalter är ett problem för såväl den sociala som miljömässiga hållbarheten i äggproduktionen är det viktigt att jobba förebyggande för att minska problemen. De åtgärder som föreslås i detta projekt kan, om de visar sig effektiva, börja tillämpas omgående.

Projektnamn:
Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning

Finansiärer:
Lantmännens Forskningsstiftelse

Projektägare:
SLU

Projektledare:
Emma Ivarsson, SLU

Projektparter:
SLU, RISE, Vreta Kluster

Projektdeltagare från Vreta Kluster:
Malin Alm

Projekttid:
220201 - 240201

SLU, RISE, Vreta Kluster

Projekt och initiativ som Vreta Kluster AB driver eller är involverade i