fbpx

  • Vreta Kluster

Värmeväxlare och cirkulationsfläktar i fjäderfästall för bättre arbetsmiljö och djurhälsa

Med frigående värphöns är det en utmaning att året runt upprätthålla ett bra stallklimat, med låga ammoniakhalter. I detta projekt är målet att testa och utvärdera vilken effekt användning av värmeväxlare och cirkulationsfläktar kan få på stallklimatet.

I Sverige finns idag 8,9 miljoner värphöns varav ca 95 % av dem är frigående och inhyses med tillgång till ströbädd. Vid denna form av inhysning är det en stor utmaning för många lantbrukare att upprätthålla ett bra stallklimat året om. Det är särskilt ammoniak och damm som upplevs problematiskt vilket bland annat framkom i en intervjustudie av äggproducenter från 2018. Ammoniak bildas framförallt när gödseln som hamnat i ströbädden bryts ner med hjälp av mikroorganismer och avgår till stalluften. Förloppet på processen styrs till stor del av temperatur, pH och fukt. Om en ströbädd blir fuktig genereras generellt mer ammoniak varför det är mycket viktigt att försöka hålla ströbäddarna torra för att få en bra stallmiljö. Damm produceras av hönorna själva, men också fodret och ströbädden inverkar på dammhalten.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utvärdera olika metoder som kan användas för att förbättra klimatet i fjäderfästallar och bidra till en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i stallarna, förbättra djurhälsa och lönsamhet samt minska miljöpåverkan. Målet är att testa och utvärdera effekten på stallklimatet av två olika typer av insatser i stallet; användning av värmeväxlare samt cirkulationsfläktar. Detta kommer att göras genom att samla in stallklimatdata i ett antal stallar med värmeväxlare respektive cirkulationsfläktar och utvärdera hur dessa påverkas under olika förutsättningar.

Projektnamn:
Värmeväxlare och cirkulationsfläktar i fjäderfästall för bättre arbetsmiljö och djurhälsa

Finansiärer:
Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA

Projektägare:
Vreta Kluster

Projektledare:
Malin Alm

Projektparter:
Vreta Kluster, Hushållningssällskapet /HIR Skåne

Projekttid:
210401 - 221130

 

HIR Skåne, Vreta Kluster och KSLA

Projekt och initiativ som Vreta Kluster AB driver eller är involverade i